Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
      กฎหมายภาษีเบื้องต้น
      กฎหมายภาษีเงินได้
      กฎหมายภาษีมูลค้าเพิ่ม
      กฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ
      กฎหมายภาษีอากรแสตมป์
      พระราชกฤษฎีกา
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      มาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการศึกษา
      จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
      แสดงรายการย่อใบงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 258
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,058,718
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 กันยายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
             
  ข่าวสาร
ใครเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีและข้อควรระวังในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51
[23 กันยายน 2556 10:23 น.]จำนวนผู้เข้าชม 17769 คน

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภงด.51 เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีนั้น ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก “ฐานกำไรสุทธิ”
อ่านรายละเอียด...
มาตราการทางภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบ SMEs จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ/เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
[24 กรกฎาคม 2556 10:32 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3099 คน

มาตราการทางภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบ SMEs จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ/เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
อ่านรายละเอียด...
ตารางการลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้เพื่อการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2555
[25 มีนาคม 2556 11:53 น.]จำนวนผู้เข้าชม 48138 คน

ตารางการลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้เพื่อการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2555
อ่านรายละเอียด...
บริษัท รัชพรการบัญชีฯ รับใบต่ออายุสำนักงานบัญชีตัวแทน ครั้งที่ 4
[30 มกราคม 2556 18:02 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6488 คน

ตามที่ บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นสำนักงานตัวแทน ตามประกาศกรมสรรพากร อ้างถึงคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน  ทางกรมสรรพากรได้พิจารณาแล้วและได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน  ตั้งแต่เดือน  สิงหาคม  2555 ถึง กรกฎาคม 2557  โดย ดร.อิสริยา ปัทมพงศา กรรมการผู้จัดการ  ได้เข้ารับมอบใบต่ออายุใบอนุญาตสำนักงานบัญชีตัวแทนกับ ท่านทิพวรรณ  ชยุติมันต์  ที่กรมสรรพากรพื้นที่ 8  ในวันที่  29  มกราคม  2556 
อ่านรายละเอียด...
การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามี-ภริยา
[30 มกราคม 2556 08:53 น.]จำนวนผู้เข้าชม 36558 คน

โดยที่มีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2555 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้จากสามีและภริยาขึ้นใหม่ ให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากกันและแบ่งเงินได้พึงประเมินที่สามีและภริยาทำร่วมกัน หรือสามีและภริยาจะตกลงเลือกยื่นรายการและเสียภาษีรวมกันก็ได้ 
อ่านรายละเอียด...
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้
[24 ธันวาคม 2555 11:12 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5011 คน

ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.56 ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่มีต่างด้าวร่วมลงทุนหรือคนด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือร่วมผูกพันบริษัท ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้เป็นหุ้นส่วน
อ่านรายละเอียด...
รัฐบาล 'ปู' แจกของขวัญปีใหม่:ลดสารพัดภาษี 3.2 หมื่นล., ต่อดีเซลอีกถึงสิ้นม.ค.56
[19 ธันวาคม 2555 14:51 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5763 คน

ลดอัตราการจัดเก็บภาษีจากเดิมที่กำหนดไว้สูงสุดที่ 37% เป็น 35% พร้อมทั้งปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากสามีและภรรยา ให้สามารถยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน หรือแยกต่างหากจากคู่สมรสได้ ขณะเดียวกันได้เห็นชอบให้ปรับอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และยังเห็นชอบขยายเวลาปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลต่อไปอีก 1 เดือน ถึง 1 ม.ค.56 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน
อ่านรายละเอียด...
อัตราภาษีและการคำนวณภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ
[14 ธันวาคม 2555 14:20 น.]จำนวนผู้เข้าชม 13878 คน

อัตราภาษีเงินได้ สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยทั่วไป คือ ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ อย่างไรก็ดี มีการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่คำนวณจากกำไรสุทธิในบางกรณี ดังนี้
อ่านรายละเอียด...
สรรพากรเผยให้หักลดหย่อนค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถจากน้ำท่วมได้
[27 มีนาคม 2555 16:33 น.]จำนวนผู้เข้าชม 646552 คน

นางจิตรมณี สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากรในฐานะโฆษกกรมสรรพากรเปิดเผยว่า“ตามที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัย กรณีการหักลดหย่อนค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถ

อ่านรายละเอียด...
ดีเดย์ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เริ่มใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
[27 มีนาคม 2555 16:23 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8440 คน

นางจิตรมณี สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากรในฐานะโฆษกกรมสรรพากรเปิดเผยว่า“ตั้งแต่วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียด...
กรมสรรพากรแจ้งผู้บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเต็มที่
[27 มีนาคม 2555 16:17 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8959 คน

อ่านรายละเอียด...
ประกันสังคมเห็นชอบลด อัตราเงินสมทบปี 2555
[20 มกราคม 2555 13:47 น.]จำนวนผู้เข้าชม 10012 คน

คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบลด อัตราเงินสมทบปี 2555 ช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ประสบอุทกภัย

อ่านรายละเอียด...
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
[19 ธันวาคม 2554 10:44 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8220 คน

กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
• ไม่ใช่  กิจการที่มีตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการซื้อขายต่อประชาชนในตลาดสาธารณะในหรือต่างประเทศ หรือกิจการที่นำส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการนำส่งงบการเงินให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์ใดๆ ต่อประชาชน
• ไม่ใช่ กิจการที่ดำเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้าง ได้แก่ สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม ตลาดสินค้า เกษตรล่วงหน้า
• ไม่ใช่ บริษัทมหาชน
• ไม่ใช่ กิจการอื่นที่สภาวิชาชีพบัญชีจะกำหนดเพิ่มเติม

*** มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRSs for NPAEs) ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
 

อ่านรายละเอียด...
คำชี้แจงแนวปฏิบัติการเสียภาษีของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย
[23 พฤศจิกายน 2554 14:33 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5834 คน

จากสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยในปัจจุบันมีผลกระทบทำให้ผู้เสียภาษีทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากและยังมีการขยายเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง กรมสรรพากรได้มีการนำเสนอขอ
อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้มีการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากร
ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในท้องที่ที่เกิดอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เสียภาษี โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
อ่านรายละเอียด...
การหักค่าใช้จ่ายการบริจาคเงินหรือ์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 1.5 เท่า
[20 ตุลาคม 2554 00:03 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2821 คน

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้การบริจาคเงินหรือ
ทรัพย์สิน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผู้บริจาคสามารถ
นำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้ 1.5 เท่าของจำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาค
อ่านรายละเอียด...
จัดบูธที่กรมสรรพากร
[13 สิงหาคม 2554 00:47 น.]จำนวนผู้เข้าชม 7213 คน

บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด กับการออกบูธเนื่องในวันฉลองรางวัลด้าน IT ชื่องาน We are partners. "Together  we can change" ในฐานะ Tax Agent ของกรมสรรพากร วันที่ 19-22 กรกฎาคม 2554
อ่านรายละเอียด...
ขอแสดงความยินดีกับชาวรัชพรฯ
[29 ธันวาคม 2553 13:17 น.]จำนวนผู้เข้าชม 35489 คน

อ่านรายละเอียด...
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
[20 ธันวาคม 2553 09:01 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8351 คน

อ่านรายละเอียด...
ประกาศรับสมัครงานด่วน!
[3 ธันวาคม 2553 10:33 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6764 คน

อ่านรายละเอียด...
ครม.อนุมัติเพิ่มลดหย่อนภาษีประกันเป็น 3 แสน
[23 พฤศจิกายน 2553 11:05 น.]จำนวนผู้เข้าชม 7215 คน

อ่านรายละเอียด...
การประชุม World congress of Accountants
[18 พฤศจิกายน 2553 15:31 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8951 คน

อ่านรายละเอียด...
ครม.สั่ง"ประดิษฐ์"หาแนวทางลดภาษีธุรกิจสิ่งพิมพ์
[13 ตุลาคม 2553 22:21 น.]จำนวนผู้เข้าชม 7576 คน

ครม.สั่ง รมช.คลัง หาแนวทางลดภาษีธุรกิจสิ่งพิมพ์ แล้วกลับมาเสนอครม.เพิ่มเติมภายใน 2 สัปดาห์ ส่วนนิติบุคคลสามารถนำค่าใช้จ่ายหนังสือและสื่อส่ิงพิมพ์สำหรับห้องสมุดองค์กรมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้ 2 เท่าของราคาจริง...
อ่านรายละเอียด...
รวบสาวโกงพันล้าน ปลอมใบกำกับภาษี
[6 ตุลาคม 2553 17:27 น.]จำนวนผู้เข้าชม 25980 คน

รวบสาวปลอมใบกำกับภาษีพันล้าน ตั้งแก๊งร่วมกับผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีทำเป็นล่ำเป็นสันโดยเปิดบริษัทค้าวัสดุก่อสร้างบังหน้า แถมลงโฆษณาขายโจ๋งครึ่มทางอินเตอร์เน็ตคิดร้อยละ 3.5 ตำรวจบุกค้นรังพร้อมเครือข่ายอีก 6 จุดถึงกับตะลึงพบใบกำกับภาษีปลอมกว่า 10,000 แผ่น ความเสียหายเฉพาะของรัฐกว่า 70 ล้านบาท แจ้งข้อหาความผิดทั้งแพ่งและอาญายาวเหยียด กลุ่มลูกค้าเริ่มหนาวเพราะตำรวจตามค้นข้อมูลเตรียมเรียกมาดำเนินคดีด้วย
อ่านรายละเอียด...
บริษัท รัชพรการบัญชีฯ รับใบต่ออายุสำนักงานบัญชีตัวแทน ครั้งที่ 3
[4 ตุลาคม 2553 08:58 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5967 คน

ตามที่ บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นสำนักงานตัวแทน ตามประกาศกรมสรรพากร โดยอ้างถึงคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน  ลงวันที่ 10  มิถุนายน 2553
อ่านรายละเอียด...
"ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม"
[29 กันยายน 2553 16:32 น.]จำนวนผู้เข้าชม 7342 คน

เมื่อวันที่  24 กันยายน 2553  ดร.อิสริยา ปัทมพงศา ศิษย์เก่าคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษให้กับว่าที่บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อ่านรายละเอียด...
   1 2 3

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY