Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
      กฎหมายภาษีเบื้องต้น
      กฎหมายภาษีเงินได้
      กฎหมายภาษีมูลค้าเพิ่ม
      กฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ
      กฎหมายภาษีอากรแสตมป์
      พระราชกฤษฎีกา
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      มาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการศึกษา
      จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
      แสดงรายการย่อใบงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 153
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,240,733
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
22 พฤษภาคม 2565
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
  Tips&Law
สรุปภาษีซื้อต้องห้าม
[30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]จำนวนผู้เข้าชม 282351 คน

    สรุปภาษีซื้อต้องห้าม

ปัญหา ขอคืนได้/เครดิตได้ ห้ามขอคืนแต่เป็นค่าใช้จ่ายได้ ห้ามขอคืนและห้ามเป็นค่าใช้จ่าย หมายเหตุ
1.ใบกำกับภาษี        
1.1 ได้รับใบกำกับภาษีในเดือน
ภาษีอื่น แต่ไม่เกิน 6 เดือน ถัดจากเดือนที่ออกใบกำกับภาษี
      กค 0811/ว.5254
ลว. 1 พ.ต.41 
1.2 ใบกำกับภาษีที่พิสูจน์ได้ว่าได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว        กค 0811/105
ลว. 1 มิย.41
1.3 ใบเสร็จรับเงินศุลกากรระบุเดือนมีนาคม ได้รับในเดือนเมษายน        กค 0811/2619
ลว. 23 มีค.42
1.4 ใบกำกับภาษีเป็นชื่อบริษัทแต่ค่าใช้จ่ายในใบกำกับได้รวมของบริษัทในเครือ        กคค 0802/พ.3205
ลว. 26 ก.พ.39
1.5   ใบกำกับภาษี ไม่มีคำว่า" มหาชน"       กค 0802/พ.4575
ลว. 21 มี.ค. 39
1.6  บริษัทเปลี่ยนชื่อใหม่ แต่ได้รับใบกำกับภาษี  เป็นชื่อเดิม        กค 0802/พ.4945
ลว. 27 มี.ค. 39
 
1.7  ใบกำกับภาษีค่าไฟฟ้า  น้ำประปาเป็นชื่อของผู้ให้เช่า    
       แต่ผู้เช่าเป็นผู้จ่าย    
      กค 0802/พ.9826
ลว. 21มิ.ย. 2539
1.8  ใบกำกับภาษีใช้อักษร        ย่อ "Ltd."           กค 0802/พ.334
ลว. 9 ม.ค. 39
1.9   ใบกำกับภาษีมีรายการ   มากกว่ากฎหมายกำหนด            กค 0802/พ.5358
ลว. 3 เม.ย. 39
มาตรา 86/4    
1.10  คำว่า"ใบกำกับภาษี"ไม่ได้ตีพิมพ์ หรือไม่ได้จัดทำด้วย  ระบบคอมพิวเตอร์           กค 0802/พ.5984
ลว. 17 เม.ย 39
 
1.11 ใบกำกับภาษีเป็นเอกสาร ฉบับแรก แต่มีคำว่า  "เอกสารออกเป็นชุด"         กค 0802/พ.8228
ลว. 27 พ.ค.39
 
1.12 ใบกำกับภาษีระบุสถานที่ก่อสร้าง          กค 0811/0026
ลว. 3 ม.ค. 40
1.13 ใบกำกับภาษีแก้ไขรายการราคาต่อหน่วย           กค 0811/พ.08488
ลว. 11 มิ.ย. 41
1.14 ใบกำกับภาษีระบุชื่อผู้ซื้อว่า "สด"          กค 0811/พ.519
ลว. 12 เม.ย. 42
 1.15 ใบกำกับภาษีไม่ระบุ คำว่า "แขวง"       กค 0811/พ.05369
ลว.  8 มิ.ย. 42
 1.16 ใบกำกับภาษีระบุที่อยู่ผู้ซื้อ ไม่ถูกต้องจากเลขที่ 33/48 เป็น 33/45       กค 0811/พ.1131
ลว. 9 ส.ค. 42 
 1.17 ใบกำกับภาษีระบุชื่อผู้ซื้อว่า "ประเทศไทย"แต่ไประบุว่า"Thailand"       กค 0811/2154
ลว. 20 มี.ค. 43 
 1.18 พิมพ์แก้ไขเลขที่รหัสสาขา       กค 0811/พ.5045
ลว. 19 มิ.ย. 43 
 1.19 ใบกำกับภาษีตีพิมพ์จากโรงพิมพ์ กรอกด้วยคอมพิวเตอร์
           แต่วันที่เขียนด้วยหมึก
      กค 0811/พ.6195
ลว. 27 ก.ค. 43 
 1.20 ใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 ออกด้วยเครื่องบันทึก การเก็บเงิน
          หากรายการ ตามมาตรา 86/4(1)และ(2) ได้พิมพ์หรือจัดทำขึ้นด้วยระบบ       คอมพิวเตอร์
      กค 0811/พ.05488
ลว. 7 พ.ค. 41 
 1.21 ไม่มีคำว่าภาษีมูลค่าเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ และ ไม่มีลายเซ็นต์ผู้มอบอำนาจ       กค 0811/พ.05488
ลว. 7 พ.ค. 41 
 1.22 ใบกำกับภาษีที่ได้รับไม่เกิน 6 เดือน
นับแต่เดือนถัดจากเดือนที่ ออกใบกำกับภาษี
      กค 0811/พ.4278
ลว. 4 พ.ค. 41 
 1.23 คำว่า"ใบกำกับภาษี"และชื่อที่อยู่ของผู้ออก ใบกำกับภาษี
ไม่ได้พิมพ์จากโรงพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์
       กค 0811/พ.6195
ลว. 27 ก.ค. 43
 1.24 ใบกำกับภาษีเงินทดรองจ่าย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายของตนเองและ
บริษัทในเครือ
      กค 0811/14064
ลว. 15 ต.ค. 40 
 1.25 ใบกำกับภาษีไม่ระบุ "แลขประจำตัวผู้เสียภาษี"       กค 0811/พ.09115
ลว. 25 มิ.ย. 41 
 2. สวัสดิการพนักงาน        
 2.1 เครื่องแบบพนักงาน       กฎกระทรวงฉบับที่126  
 2.2 จัดให้มีอาหารเครื่องดื่มฟรี       ประกาศฯ ฉบับที่ 40 
 2.3 เลี้ยงปีใหม่พนักงานประจำปี        
 2.4 ให้รางวัลแก่ลูกจ้างดีเด่น        
 2.5 ค่าสมาชิกกอล์ฟ ของนิติบุคคล แต่ผู้บริหารนำไปเล่น        
 2.6 บริษัทจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ให้กับรถยนต์พนักงาน        
 2.7 พนักงานป่วยบริษัทซื้อกระเช้าไปเยี่ยมพนักงาน        
 2.8 ซื้อของขวัญให้แก่พนักงาน       กค 0811/พ.1161
ลว. 19 ส.ค. 45 
 3. ส่งเสริมการขาย        
 3.1 ค่าใช้จ่ายในการสาธิตสินค้า เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร       กค 0811/904
ลว. 14 พ.ค. 41 
 3.2 ซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า       กค 0811/พ.6945
ลว. 25 ธ.ค. 39 
 3.3 ได้รับเงินสนับสนุนสินค้าที่ซื้อมาจากบริษัทในเครือนำไปจ่าค่าใช้จ่ายต่างๆ       กค 0802/พ.5985
ลว. 17 เม.ย. 39 
 3.4 นำสินค้ามาแลก หรือ แจกลูกค้า       กค 0811/พ.09897
ลว 29 มิ.ย. 41 
 3.5 แจกตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าที่ขายตามเป้า       กค 0811/พ.11028
ลว. 22 ก.ค. 41 
 3.6 นำรถยนต์นั่งมาเป็นรถยนต์สาธิต       กค 0811/พ.11382
ลว. 29 ก.ค. 41 
 3.7 ซื้อสินค้ามาแถมให้กับลูกค้า       กค 0811/652
ลว. 7 ธ.ค. 44 
 3.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด ปรุงอาหาร       กค 0706/238
ลว.24 ก.พ. 46 
 4. รถยนต์นั่ง        
4.1  ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์นั่ง  ภาษีซื้อที่เกิดจากรถยนต์นั่ง        กค 0811/735
ลว. 26 ม.ค. 42 
4.2  ซื้อรถยนต์กระบะ       กค.0811/พ.2830
ลว. 17 มี.ค. 40 
4.3  ค่าน้ำมันรถกระบะ        กค 0811/พ.02340
ลว. 24 ก.พ. 41
4.4  ค่าทางด่วน/บัตรทางด่วนของรถยนต์นั่ง        กค 0809/1331
ลว. 18 ต.ค. 42 
4.5  ค่าเช่ารถตู้ที่มีที่นั่งเกิน 10  คน         กค 0706/7994
ลว. 25 ส.ค. 47
4.6  ค่าเช่ารถยนต์กระบะและสแปซแคป        กค 0811/พ.02340
ลว. 24 ก.พ. 41 
4.7  ค่าบัตรทางด่วน (expressway)         กค 0809/1331
ลว. 18 ต.ค. 42
5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่น         
5.1  ค่าติดตั้งระบบงานสาธารณูปโภค  ซึ่งเป็นต้นทุนทางตรงของงานบริการ        กค 0811/พ.12706
ลว. 22 ส.ค. 41 
5.2  ค่าที่พัก อาหาร  ของพนักงานที่บริษัทมอบหมายให้ไปปฎิบัติงานต่างจังหวัด        กค 0802/พ.1558
ลว. 29 ม.ค. 39 
 5.3 ให้เช่าเฟอร์นิเจอร์  โคมไฟ  หลอดไฟ  เครื่องโทรศัพท์  เครื่องปรับอากาศ
       ลิฟต์  ทีวี  ตู้เย็น  เตียงนอน   ไฟฟ้า  ฯลฯ
      กค 0802/พ.3379
ลว. 28 ก.พ. 39 
5.4  ค่าก่อสร้างอาคารให้เช่า        กค 0802/พ.7864
ลว. 22 พ.ค. 39 
5.5  ค่าก่อสร้างอาคาร แล้วยกให้แก่ผู้ให้เช่ที่ดิน        กค 0802/พ.7865
ลว. 22 พ.ค. 39
5.6  การให้บริการเช่าเครื่องบินเหมาลำ         กค 0811/พ.5062
ลว.13 พ.ย. 39
 5.7  เงินทดรองจ่ายแทนบริษัทในเครือ        กค 0811/พ.14064
ลว. 1 ต.ค. 40 
5.8  ค่าธรรมเนียมการจำหน่ายหุ้น  และค่าใช้จ่ายในการระดมทุน        กค 0811/พ.9719
ลว. 10 ต.ค. 41 
5.9 ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้าง  สถานีบริการน้ำมัน         กค 0811/12984
ลว. 3 ก.ย. 41
5.10 ค่าก่อสร้างระบบบริการส่วนกลาง  เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบรักษาความ-
 ปลอดภัย  ระบบสุขาภิบาล  ระบบปรับอากาศ 
       กค 0811/2460
ลว. 28 มี.ค. 43 
5.11 ค่าก่อสร้างสนามกอล์ฟและอาคาร        กค 0811/พ.4559
ลว. 6 มิ.ย.  43 
5.12 ค่าซื้อเนกไท  ไวน์  เป็นค่าตอยแทนวิทยากร        กค 0706/พ.12205
ลว. 4 ธ.ค. 46 
5.13 ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถ  แบบกำหนดที่และไม่ต้องเสียค่าเช่าที่จอดรถ 
จัดให้รถจอดบนอาคารที่เช่า
      กค 0811/พ.14375 
ลว. 20  ต.ค. 41
5.14 ติดตั้งลิฟตืเพื่อใช้กับกิจการ ให้เช่าอพาร์ตเม้นต์ใช้ในกิจการยกเว้นภาษี- มูลค่าเพิ่ม       กค 0706/พ.10782 
ลว.7 พ.ย. 46 
5.15 ค่าธรรมเนียมในการยืมใบหุ้น ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูกิจการ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าแปลเอกสารของกิจการ ที่ไม่ต้องเสียภาษีมูล่าเพิ่ม       กค 0706/พ.8318
ลว.7 ก.ย.47
6. การนำเข้าและส่งออก                
6.1 ภาษีซื้อจากการนำเข้าเครื่องจักรเมื่อผ่านพิธีการศุลกากร       กค 0811/พ.6127
ลว. 26 ก.ค. 2543
6.2 ภาษีซื้อจากการซื้อสินค้า เพื่อการส่งออก        กค 0706/7286
ลว. 30 ก.ค. 47
6.3 บริษัทในต่างประเทศได้ซื้อเครื่องจักรและได้นำเข้ามาให้บริษัทในไทยใช้ เมื่อจบโครงการจะต้องส่งเครื่องจักรคืน ภาษีซื้อจากการนำเข้าเครื่องจักร       กค 0706/6323
ลว. 6 ก.ค. 47
6.4 ใบเสร็จรับเงินศุลกากรระบุชื่อ เป็นผู้จ่ายเงินแต่ไม่ได้เป็นผู้นำเข้าเครื่องจักรมา   ใฃ้ในกิจการของตนเอง                                                                                                                                                                                                                                  กค 0706/พ.1446ลว.21 กพ.49

ข่าวโดย : บริษัทรัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฏหมายจำกัด 
Tips&Law
- พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๙๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- ชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- พระราชบัญญัติ ฉบับที่48 พ.ศ.2562 [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- สรรพากรเปิดให้ SMEs เสียภาษีย้อนหลัง ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เริ่มลงทะเบียน 1 เมษายน 2562 [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- กรมสรรพากรแนะผู้ประกอบการทำบัญชีชุดเดียว รองรับการทำธุรกรรมการเงินปี 2562 [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- กรมสรรพากรเปิดรับสมัครตัวแทนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- กรมสรรพากรเชิญผู้เสียภาษีใช้แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4 อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข แบบใหม่ [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- กรมสรรพากรเปิดสนามทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2561 [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- กรมสรรพากรแจ้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บันทึกข้อมูลลูกจ้างผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิหักรายจ่าย บนระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ ภายใน 30 พฤษภาคม 2561 [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- แผนที่ภาษีอากร [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
เก็บภาษีทำไมมากนัก จะโกงกินชาตบ้านเมืองไปถึงไหน
ชื่อ : K    วันที่ : 29 มกราคม 2554 16:23 น.
IP : 61.47.17.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
เก็บภาษีไปพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ชื่อ : savaluk   E-mail : gongsanit@gmail.com    วันที่ : 21 มิถุนายน 2554 16:20 น.
IP : 203.155.29.XXX

ความคิดเห็นที่ 3
ช่วยชาติกันหน่อยเพ่น้อง
ชื่อ : 555    วันที่ : 22 กรกฎาคม 2554 10:10 น.
IP : 115.87.81.XXX

ความคิดเห็นที่ 5
หน้าที่เพียงเล็กน้อยที่เราจะช่วยประเทศได้ มันไม่มากเลยถ้าเทียบกับสิ่งที่พวกเราทุกคนจะได้รับ(แต่การบริหารประเทศก็เป็นสิ่งสำคัญ)
ชื่อ : เด็กบ/ช    วันที่ : 11 มกราคม 2555 10:25 น.
IP : 171.4.191.XXX

ความคิดเห็นที่ 6
ข้อมูลเป็นประโยชน์มากค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่ะ

เว็บ[url=http://www.jobthaiweb.com]หางาน[/url]ที่คุณเลือก
ชื่อ : TH    วันที่ : 11 มกราคม 2555 17:18 น.
IP : 58.9.4.XXX

ความคิดเห็นที่ 7
บริษัทฯ ซื้อรถยนต์นั่ง ไม่เกิน 10 ที่นั่งและจดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่ง นำ VAT มาใช้ได้มั้ยถ้าไม่ได้คิดเป็นคชจ.ได้ทั้งหมดมั้ย
ชื่อ : พรนัชชา ชาติไทย   E-mail : foncat_150220@yahoo.co.th    วันที่ : 22 พฤษภาคม 2555 16:24 น.
IP : 203.153.163.XXX

ความคิดเห็นที่ 8
บริษัทในต่างประเทศได้ซื้อเครื่องจักรและได้นำเข้ามาให้บริษัทในไทยใช้ เมื่อจบโครงการจะต้องส่งเครื่องจักรคืน ภาษีซื้อจากการนำเข้าเครื่องจักรไม่สามารถขอคืนได้"ถ้าในลักษณะเดียวกันแต่เป็นการนำเข้ามาแม่พิมพ์จากบริษัทในต่างประเทศเพื่อผลิตงานส่งขายกลับไปให้กับบริษัทฯ ในต่างประเทศซึ่งเป็นผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการของเราเพราะเราผลิตชิ้นงานขายอยูแล้ว"อยากทราบว่าสามารถขอคืน VATจากการนำเข้าแม่พิมพ์ได้รึเปล่าคะ
ชื่อ : kanokwan    วันที่ : 18 กรกฎาคม 2555 14:56 น.
IP : 202.176.82.XXX

ความคิดเห็นที่ 9
จ่่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ก่อนvat ยอด 100 บาท +7%= 107บาท แล้ว จะบันทึกบัญชีโดยนำ vatไปเครดิตภาษี ได้หรือไม่ บันทึกบัญชีอย่างไร
ชื่อ : ธิติมา   E-mail : iam_bbow@hotmail.com    วันที่ : 17 สิงหาคม 2555 11:01 น.
IP : 61.7.144.XXX

ความคิดเห็นที่ 10
คห 9

นำ VAT ใช้เครดิตไม่ได้ ถ้าถือว่า เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ ถ้าไม่เกิน 10 ที่นั่ง

Dr ค่าประกันรถยนต์ 100
ภาษีซื้อ 7
Cr เงินสด/ตั๋วเงินจ่าย 106
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1

นำ ณ ที่จ่ายส่ง สรรพากร
Dr ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 1
Cr เงินสด/ ตั๋วเงินจ่าย 1
ชื่อ : โอ ยั๊ว    วันที่ : 22 ตุลาคม 2555 13:09 น.
IP : 203.153.191.XXX

ความคิดเห็นที่ 11
ภาษีซื้อของน้ำมันรถยนต์ใช้ในบริษัท จดทะเบียนชื่อบริษัท สามารถนำมาขอคืนภาษีได้หรือไม่:-_-::l:
ชื่อ : ญาณพัทธ์   E-mail : ya_na3@hotmail.co.th    วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2556 10:22 น.
IP : 27.55.131.XXX

ความคิดเห็นที่ 12
อยากถามว่า บริษัทฯซื้ออาคารชุดเป็นทรัพย์สิน แต่ละเดือนจะมีเสียค่าไฟฟ้า ซึ่งในบิลค่าไฟฟ้านั้นเป็นชื่อของบริษัท แต่ที่อยู่เป็นของอาคารชุด เอา VAT หรือไม่เอาVAT และจะบันทึกบัญชีเป็นอะไรอย่างไร
ชื่อ : อำพร   E-mail : amporn_conan@yahoo.co.th    วันที่ : 13 พฤษภาคม 2556 12:57 น.
IP : 125.25.74.XXX

ความคิดเห็นที่ 13
หลายความเห็นไม่มีคำตอบโดยเฉพาะ ความเห็นที่ 7 และ 12 หมายความว่าอย่างไร ขอความกระจ่างด้วยค่ะ
ชื่อ : อำพร   E-mail : amporn_conan@yahoo.co.th    วันที่ : 28 มิถุนายน 2556 10:26 น.
IP : 115.31.142.XXX

ความคิดเห็นที่ 14
มีประโยชน์ ได้ความรู้มากเลย...:h: :r:
ชื่อ : J.KUNG    วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2556 14:05 น.
IP : 27.130.236.XXX

ความคิดเห็นที่ 15
ชื่อ : วิลาวัลย์    วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2556 12:45 น.
IP : 58.9.87.XXX

ความคิดเห็นที่ 16
สอบถามค่ะ บริษัท ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อยากสอบถามว่า ค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำ ที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯเป็นผู้ขอไฟฟ้า-ประปา สามารถนำมาทำเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมค่ะ
ชื่อ : titiporn   E-mail : iam.aw_estec@hotmail.com    วันที่ : 25 มกราคม 2557 14:07 น.
IP : 61.90.93.XXX

ความคิดเห็นที่ 17
ถ้าออกเงินให้พนักงานเดินทางโดยเครื่องบินไปทำงานสามารถบันทึกค่าตั๋วเครื่องบินแบบใช้ภาษี7%ได้ไหมค่ะ:r:
ชื่อ : ผึ้ง    วันที่ : 10 ตุลาคม 2557 06:01 น.
IP : 110.168.234.XXX

ความคิดเห็นที่ 18
สอบถามค่ะ รถกระบะ สี่ประตู ที่ใช้ในกิจการ สามารถขอคืนภาษีค่าน้ำมัน ได้หรือไม่
ชื่อ : แอม    วันที่ : 2 มีนาคม 2558 09:15 น.
IP : 58.137.61.XXX

ความคิดเห็นที่ 20
ผู้บริหาร ไปทำงานต่างประเทศ ภาษีซื้ิอ จะขอคืนได้ไม่ครับ ขอบคุณครับ
ชื่อ : มรุเชษฐ์   E-mail : maruchet93@hotmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2559 16:19 น.
IP : 1.47.138.XXX

ความคิดเห็นที่ 21
ผู้บริหาร ไปทำงานต่างประเทศ ภาษีซื้ิอ จะขอคืนได้ไม่ครับ ขอบคุณครับ
ชื่อ : มรุเชษฐ์   E-mail : maruchet93@hotmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2559 16:19 น.
IP : 1.47.138.XXX

ความคิดเห็นที่ 22
ให้พนักงานไปดูงานต่างจังหวัดนั้งเครื่องบนไป นกแอร์ขอคืนภาษีได้ไหมค่ะ
ชื่อ : สุวิมล เมฆบริสุทธิ์   E-mail : fon@71-design.com    วันที่ : 15 มีนาคม 2559 10:32 น.
IP : 171.97.127.XXX

ความคิดเห็นที่ 25
ภาษีของผู้บริหารระดับสูงในกรณีซ่อมแซมบ้านนำมาหักภาษีของบริษัทได้ไมครับผม
ชื่อ : สมคิด. บุญทูล   E-mail : somkid0877405696@gmail.com    วันที่ : 22 กันยายน 2559 17:17 น.
IP : 101.109.16.XXX

ความคิดเห็นที่ 26
ภาษีของผู้บริหารระดับสูงในกรณีซ่อมแซมบ้านนำมาหักภาษีของบริษัทได้ไมครับผม
ชื่อ : สมคิด. บุญทูล   E-mail : somkid0877405696@gmail.com    วันที่ : 22 กันยายน 2559 17:18 น.
IP : 101.109.16.XXX

ความคิดเห็นที่ 27
รบกวนสอบถามเรื่องการนำภาษีซื้อในการซื้อโปรแกรมต่างๆมาใช้งานในสำนักงานใหญ่สามารถนำภาษีไปใช้ได้หรือไม่คะ
ชื่อ : นันทาวดี ปิดตาทะสา   E-mail : oaa.lovestory@gmail.com    วันที่ : 10 ตุลาคม 2559 11:55 น.
IP : 49.49.234.XXX

ความคิดเห็นที่ 28
ขอสอบถาม เรื่อง การขอคืนภาษีซื้อสำหรับรถโฟล์คลิฟท์ สามารถขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่ และในใบกำกับภาษีต้องระบุอะไรบ้างคะ เนื่องจากโฟล์คลิฟท์ไม่มีทะเบียนรถ
ชื่อ : สุภาพร คำใส   E-mail : jai.svc3@gmail.com    วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 15:04 น.
IP : 180.183.8.XXX

ความคิดเห็นที่ 29
ชื่อ : ช่อทิพย์ สาระภาษี   E-mail : cnuseng@gmail.com    วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2560 15:45 น.
IP : 175.176.222.XXX

ความคิดเห็นที่ 34
ภาษีซื้อจากการเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล สามารถนำมาขอคืนได้หรือไม่คะ

อ้างอิงจากข้อ 4.1 ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์นั่ง ภาษีซื้อที่เกิดจากรถยนต์นั่ง
ชื่อ : นารีนาถ   E-mail : nareenath.aimteng@momentive.com    วันที่ : 11 มกราคม 2561 17:03 น.
IP : 10.213.112.105, 103.246.39.XXX

ความคิดเห็นที่ 35
ซื้อเครื่องดืมแอลกอฮอร์สัมนาบริษัทสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวนไหมค่ะ
ชื่อ : aoffy.qae@gmail.com    วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2561 13:31 น.
IP : 103.40.136.XXX

ความคิดเห็นที่ 36
ถ้าจ่ายค่าไฟใบกำกับภาษีเป็นชื่อของผู้ให้เช่า แต่ได้เพิ่มคำว่าชำระโดย บริษัทผู้เช่า อยากสอบถามว่า TAX ID ต้องเป็นเลขของผูู้ให้เช่าหรือผู้เช่าคะ
ชื่อ : อัจฉรา   E-mail : akumaime@hotmail.com    วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 16:42 น.
IP : 27.55.45.XXX

ความคิดเห็นที่ 37
รบกวนสอบถาม รถตู้ VIP ไม่เกิน 10 ที่นั่ง เป็นภาษีซื้อต้องห้ามหรือไม่คะ
ไม่สามารถเคลม Vat ได้ใช่หรือไม่คะ
ขอบคุณมากค่ะ
ชื่อ : มณฑาทิพย์   E-mail : monthathip@bangchak.co.th    วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 12:58 น.
IP : 27.254.245.XXX

ความคิดเห็นที่ 38
การบันทึกบัญชีมีภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่เราเก็บภาษีไม่ได้ต้องบันทึกบัญชีมีภาษีซื้อมัยค่ะ
ชื่อ : อารยา   E-mail : araya.1820@gmail.com    วันที่ : 25 ธันวาคม 2562 18:02 น.
IP : 110.49.101.XXX

ความคิดเห็นที่ 39
ผมมีคำถามอยากจะสอบถามคับ ว่า กิจการทำสัญญาเช่ารถยนต์ กับกรรมการบริษัท เพื่อนำรถยนต์มาใช้ติดต่องานของกิจการ โดยตกลงในสัญญาว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซม และค่าน้ำมันรถบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบ คำถามคือ ภาษีซื้อจากค่าซ่อมแซมและค่าน้ำมัน บริษัทสามารถขอคืนได้หรือไม่คับ ถ้าหากขอคืนไม่ได้จะต้องบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม หรือบันทึกรวมเป็นค่าใช้จ่ายนั้นๆ ไปเลยคับ ขอบคุณคับ
ชื่อ : นครินทร์   E-mail : nasn.acc@gmail.com    วันที่ : 16 มกราคม 2563 10:55 น.
IP : 171.4.251.XXX

ความคิดเห็นที่ 40
1.บริษัทซื้อเครื่องปรับอากาศไปบริจาคให้ชุมชน VAT ขอคืนได้หรือไม่
2.บริษัทซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมโรงเรียนตามถิ่นทุรกันดาร VAT ขอคืนได้หรือไม่ค่ะ
ชื่อ : wasana   E-mail : lek0705@gmail.com    วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 08:05 น.
IP : 203.155.181.XXX

ความคิดเห็นที่ 41
บริษัทให้เช่าอาคาร 3 ปี ภาษีซื้อสามารถขอคืนได้ไหมคะ
ชื่อ : จันทร์เจ้า   E-mail : janjija@windowslive.com    วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2563 16:27 น.
IP : 113.53.194.XXX

ความคิดเห็นที่ 42
:l:
ชื่อ : ้พ    วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 14:45 น.
IP : 58.8.148.XXX

ความคิดเห็นที่ 43
I primi puntatori laser erano ad elio-neon (HeNe) e generavano una radiazione laser a 633 nm. Erano usualmente progettati per produrre un fascio laser di potenza inferiore ad 1 mW. I puntatori meno costosi utilizzavano un diodo laser rosso con lunghezza d'onda di circa 650 nm. 1000mW Laser PointerQuelli leggermente più costosi utilizzavano un diodo 635 nm di tipo rosso-arancione, più facilmente visibile all'occhio umano.L'alternativa più comune è il diodo verde a 532 nm. Successivamente divennero disponibili quelli di color giallo-arancione, a 593.5 nm. Nel 2005 entrarono in 200mW Laser Pointerscommercio i laser blu a 473 nm e, nel 2010, i laser a 405 nm utilizzati nella tecnologia Blu-ray, di fatto viola.La brillantezza apparente di un punto proveniente da un fascio di laser dipende dalla potenza ottica dello stesso, dalla riflettività della superficie e dalla risposta cromatica dell'occhio umano.10mW Laser Pointers Utilizzando una stessa potenza ottica, una luce laser verde sembrerà più luminosa di quelle in altri colori, dato che l'occhio umano è particolarmente sibile ai bassi livelli di luminosità nella regione verde dello spettro dei colori (lunghezza d'onda 520–570 nm). La sensibilità diminuisce spostandosi sui colori più rossi o blu.
ชื่อ : asdfa   E-mail : a.rothstein@verizon.net    วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 14:39 น.
IP : 218.66.81.XXX

ความคิดเห็นที่ 44
ซื้อโทรศัพท์เพื่อให้เจ้านายใช้ที่ทำงาน ถือเป็นทรัพย์สิน ใบกำกับภาษีสามารถนำvat มาเคลมได้ไหมคะ
ชื่อ : wantanee    วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 10:27 น.
IP : 210.86.150.XXX

ความคิดเห็นที่ 45
:(
ชื่อ : ด้าย   E-mail : aa@gmail.com    วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 15:59 น.
IP : 58.11.6.XXX

ความคิดเห็นที่ 46
เปลี่ยนแบตรถโฟล์คลิฟท์ สามารถใช้ VAT ได้หรือไม่คะ
ชื่อ : มณฑาทิพย์    วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 15:07 น.
IP : 184.22.194.XXX

ความคิดเห็นที่ 47
15150,

15151,
15152,
15153,
15154,
15155,
15156,
15157,
15158,
15159,
15160,

15161,
15162,
15163,
15164,
15165,
15166,
15167,
15168,
15169,
15170,

15171,
15172,
15173,
15174,
15175,
15176,
15177,
15178,
15179,
15180,

15181,
15182,
15183,
15184,
15185,
15186,
15187,
15188,
15189,
15190,

15191,
15192,
15193,
15194,
15195,
15196,
15197,
15198,
15199,
ชื่อ : hoddy   E-mail : hoddyjohan@gmail.com    วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 01:10 น.
IP : 39.52.30.XXX

ความคิดเห็นที่ 48
ซื้อชุดตรวจ ATKให้พนักงาน ใบกำกับนำมาเคลมVatไหมค่ะ
ชื่อ : วัชราภรณ์   E-mail : watcharapron.n02@gmail.com    วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2564 12:57 น.
IP : 110.169.42.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY