Thai | English
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผนภาษีอากร
    บริการ Tax Agent
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 352
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,737,778
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
28 กันยายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30       
             
  Tips&Law
สรรพากรเปิดให้ SMEs เสียภาษีย้อนหลัง ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เริ่มลงทะเบียน 1 เมษายน 2562
[5 เมษายน 2562 18:04 น.]จำนวนผู้เข้าชม 852 คน
        กรมสรรพากรให้โอกาสผู้ประกอบการ SMEs ยื่นแบบแสดงรายการปรับปรุงการเสียภาษี ย้อนหลังให้ถูกต้อง โดยไม่ต้องรับภาระเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ทั้งนี้ ต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์กรมสรรพากร ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 จากนั้นต้องยื่นแบบทุกประเภทภาษีทางอินเทอร์เน็ตต่ออีก 1 ปี
       นายเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์ รองอธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติยกเว้น เบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนการจัดทำบัญชี ให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย
1.1 เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีจากกำไรสุทธิ มีรายได้ทาง ภาษีไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายที่ครบ 12 เดือน ซึ่งสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 30 กันยายน 2561
1.2 ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ของรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 30 กันยายน 2561 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562
1.3 ไม่เป็นผู้ออกหรือใช้ใบก ากับภาษีอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ที่กรมสรรพากรได้ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวนแล้วภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562
2. การลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ ผู้ประกอบการที่จะใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว สามารถลงทะเบียนในระบบ "ส่งเสริมผู้ประกอบการจัดท าบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ" ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (http://www.rd.go.th) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
3. สิทธิประโชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิดังกล่าว และได้ยื่นแบบแสดง รายการภาษีอากรหรือยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงิน พร้อมทั้งชำระหรือนำส่งภาษีอากรให้ครบถ้วนทั้งจำนวน ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จะได้รับการยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับทางอาญา สำหรับ
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับเดือนภาษีมกราคม 2559 จนถึงเดือนภาษี กุมภาพันธ์ 2562
-อากรแสตมป์ ที่ชำระเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562
- ภาษีอากรทุกประเภทที่มีหน้าที่ต้องหักหรือนำส่งสำหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562
4. เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนต่อกรมสรรพากรและได้รับยกเว้นเบี้ยปรับ หรือเงินเพิ่ม ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรสำหรับภาษีอากรทุกประเภทตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากร กำหนด ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Filing) ให้ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เว้นแต่มีเหตุอันสมควรตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับประโยชน์
1. มีบัญชีหรืองบการเงินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
2. สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และทำธุรกรรมการเงินได้โดยสะดวก
3. ลดต้นทุนในการประกอบกิจการ ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่ง ทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161
Tips&Law
- พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๙๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ [5 เมษายน 2562 18:04 น.]
- ชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ [5 เมษายน 2562 18:04 น.]
- พระราชบัญญัติ ฉบับที่48 พ.ศ.2562 [5 เมษายน 2562 18:04 น.]
- สรรพากรเปิดให้ SMEs เสียภาษีย้อนหลัง ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เริ่มลงทะเบียน 1 เมษายน 2562 [5 เมษายน 2562 18:04 น.]
- กรมสรรพากรแนะผู้ประกอบการทำบัญชีชุดเดียว รองรับการทำธุรกรรมการเงินปี 2562 [5 เมษายน 2562 18:04 น.]
- กรมสรรพากรเปิดรับสมัครตัวแทนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง [5 เมษายน 2562 18:04 น.]
- กรมสรรพากรเชิญผู้เสียภาษีใช้แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4 อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข แบบใหม่ [5 เมษายน 2562 18:04 น.]
- กรมสรรพากรเปิดสนามทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2561 [5 เมษายน 2562 18:04 น.]
- กรมสรรพากรแจ้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บันทึกข้อมูลลูกจ้างผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิหักรายจ่าย บนระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ ภายใน 30 พฤษภาคม 2561 [5 เมษายน 2562 18:04 น.]
- แผนที่ภาษีอากร [5 เมษายน 2562 18:04 น.]
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูปCopyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY