Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
      กฎหมายภาษีเบื้องต้น
      กฎหมายภาษีเงินได้
      กฎหมายภาษีมูลค้าเพิ่ม
      กฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ
      กฎหมายภาษีอากรแสตมป์
      พระราชกฤษฎีกา
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      มาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการศึกษา
      จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
      แสดงรายการย่อใบงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 644
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,070,962
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
16 ตุลาคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
  Tips&Law
กรมสรรพากรแนะผู้ประกอบการทำบัญชีชุดเดียว รองรับการทำธุรกรรมการเงินปี 2562
[26 กันยายน 2561 15:17 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2149 คน
วันนี้ (๒1 กันยายน 256๑) ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธาน ในการเปิดการสัมมนา เรื่อง “ก้าวส าคัญ...ธุรกรรมการเงิน ด้วยบัญชีชุดเดียว” ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคาร กรมสรรพากร พร้อมถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ TelePresence ไปยังส านักงานสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้ ผู้ประกอบการรับฟังพร้อมกัน ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า การสัมมนาในวันนี้ เป็นมาตรการ ขับเคลื่อนบัญชีชุดเดียวเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากร สภาหอการค้า แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และส านักงานบัญชี เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าบัญชีชุดเดียวที่สอดคล้องกับ สภาพข้อเท็จจริงของการประกอบการ และรองรับการด าเนินการของสถาบันการเงินที่จะใช้บัญชีและงบการเงิน ที่น าส่งกรมสรรพากรเป็นหลักฐานในการท าธุรกรรมทางการเงินและการขออนุมัติสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป อธิบดีกรมสรรพากร เน้นถึงความส าคัญของการจัดท าบัญชีชุดเดียว ซึ่งถือเป็นสิ่งที่รัฐบาล กรมสรรพากร และองค์กรความร่วมมือต่าง ๆ มุ่งหวังให้เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจ อย่างมั่นคงไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงธุรกรรมทางการเงิน การรวมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ข้อก าหนดขององค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อต้องการข้อมูลทางการเงินที่มีความโปร่งใส ซึ่งหากผู้ประกอบการไทยไม่ปรับตัวตามกระแสเศรษฐกิจโลกดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส าหรับมาตรการสนับสนุนการจัดท าบัญชีชุดเดียวที่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของการประกอบการ ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการด าเนินการ คือ ผู้ประกอบการ ซึ่งจะท าให้ได้รับข้อมูลที่สะท้อนผลการประกอบการ ที่แท้จริง สามารถตัดสินใจด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส บริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ ได้อย่างเหมาะสม สามารถลดต้นทุนที่ไม่จ าเป็นในการประกอบธุรกิจได้ ส่งผลให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ และสามารถ แข่งขันกับผู้ประกอบการทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ นอกจากนี้ข้อมูลจากบัญชีชุดเดียวของผู้ประกอบการ จะส่งผลให้รัฐบาลสามารถก าหนดนโยบายหรือมาตรการในการส่งเสริมผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสมและตรงกับ ความต้องการ สถาบันการเงินมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อการประกอบการ กรมสรรพากร จัดเก็บภาษีอากรได้ตามสภาพข้อเท็จจริงของการประกอบการ รวมทั้งก าหนดมาตรการทางภาษีเพื่อช่วยสนับสนุน ผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ท าให้เกิดการขยายตัวของการลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

อธิบดีกรมสรรพากร ยังได้เน้นย้ าให้ผู้ประกอบการที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง ปรับปรุงรายการทาง บัญชีให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของการประกอบการ เพื่อรองรับการด าเนินการของสถาบันการเงิน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ส านักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 และหากพบเห็นการกระท าใดๆ ที่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี ขอให้แจ้ง เบาะแสหรือข้อมูลต่างๆ ที่ www.rd.go.th > เมนู “การแจ้งแหล่งภาษี” เพื่อที่กรมสรรพากรจะได้ด าเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่อไป
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news45_2561.pdf
Tips&Law
- พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๙๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ [26 กันยายน 2561 15:17 น.]
- ชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ [26 กันยายน 2561 15:17 น.]
- พระราชบัญญัติ ฉบับที่48 พ.ศ.2562 [26 กันยายน 2561 15:17 น.]
- สรรพากรเปิดให้ SMEs เสียภาษีย้อนหลัง ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เริ่มลงทะเบียน 1 เมษายน 2562 [26 กันยายน 2561 15:17 น.]
- กรมสรรพากรแนะผู้ประกอบการทำบัญชีชุดเดียว รองรับการทำธุรกรรมการเงินปี 2562 [26 กันยายน 2561 15:17 น.]
- กรมสรรพากรเปิดรับสมัครตัวแทนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง [26 กันยายน 2561 15:17 น.]
- กรมสรรพากรเชิญผู้เสียภาษีใช้แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4 อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข แบบใหม่ [26 กันยายน 2561 15:17 น.]
- กรมสรรพากรเปิดสนามทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2561 [26 กันยายน 2561 15:17 น.]
- กรมสรรพากรแจ้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บันทึกข้อมูลลูกจ้างผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิหักรายจ่าย บนระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ ภายใน 30 พฤษภาคม 2561 [26 กันยายน 2561 15:17 น.]
- แผนที่ภาษีอากร [26 กันยายน 2561 15:17 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
The passionate cosplay community has spurned an amazing All kinds of power laser Pointeramount of online content to support it. Because visuals are best way to display cosplay, much of the content is in image or video form.5000mW Laser Pointer However, there are also plenty of how-to articles on making character costumes or pieces of the costumes. For instance, if a participant wanted to create a Loki (from the Thor and The Avengers movies) costume, Lolita Bloomersthen they would not only need his clothing, but also his jewelry, weapons, armor, and helmet, depending on which version of Loki’s costume they were creating.
ชื่อ : admindfw   E-mail : a.rothstein@verizon.net    วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 15:57 น.
IP : 220.200.41.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
15100,

15101,
15102,
15103,
15104,
15105,
15106,
15107,
15108,
15109,
15110,

15111,
15112,
15113,
15114,
15115,
15116,
15117,
15118,
15119,
15120,

15121,
15122,
15123,
15124,
15125,
15126,
15127,
15128,
15129,
15130,

15131,
15132,
15133,
15134,
15135,
15136,
15137,
15138,
15139,
15140,

15141,
15142,
15143,
15144,
15145,
15146,
15147,
15148,
15149,
ชื่อ : hoddy   E-mail : hoddyjohan@gmail.com    วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 01:09 น.
IP : 39.52.30.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY