การชำระบัญชีและการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน

Last updated: 26 เม.ย 2566  |  6289 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การชำระบัญชีและการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน


ขั้นตอนการชำระบัญชีและการขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน
1. เมื่อเลิกห้างหุ้นส่วนแล้ว
2. ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย
3. ส่งคำบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้
ขั้นตอนตาม 2-3 ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกห้างหุ้นส่วน
4. จัดทำงบการเงิน ณ วันเลิกห้างหุ้นส่วน (ณ วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนตกลงกันให้เลิกหรือวันที่นายทะเบียน
รับจดทะเบียนเลิก)
5. ส่งงบการเงิน ณ วันเลิกห้างหุ้นส่วน ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง
6. ผู้ชำระบัญชีชำระสะสางทรัพย์สินและหนี้สินของห้างหุ้นส่วน (ถ้ามีทรัพย์สินก็ให้จำหน่าย มีลูกหนี้
ให้เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ ชำระหนี้สินให้เจ้าหนี้ และจ่ายค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน)
7. เมื่อมีเงินคงเหลือก็ให้คืนทุนแก่ผู้เป็นหุ้นส่วนตามสัดส่วนการลงหุ้น
8. กรณีที่ห้างหุ้นส่วนไม่สามารถชำระบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากวันเลิก ก็ให้ผู้ชำระ
บัญชียื่นรายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช. 3) ทุก 3 เดือนภายใน 14 วันนับจากวันครบกำหนด 3 เดือน
9. ออกหนังสือนัดประชุมพิจารณาการชำระบัญชี
10. ประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อมีมติอนุมัติการชำระบัญชี โดยสามารถอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก
ในคราวเดียวกัน
11. ผู้ชำระบัญชีจัดทำคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีและยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน
14 วัน นับแต่วันที่ประชุมอนุมัติการชำระบัญชี
แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ Download ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
1. แบบคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี (แบบ ลช.1)
2. รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี (แบบ ลช.5)
3. รายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช.3)
4. งบการเงิน ณ วันเลิกห้างหุ้นส่วน (จะใช้งบการเงิน ณ วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนตกลงให้เลิกห้างหุ้นส่วน
หรืองบการเงิน ณ วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนก็ได้)
5. รายละเอียดสมุดบัญชีและสรรพเอกสารทั้งหลาย (แบบ ลช.6)
6. แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร
7. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจำตัว
8. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน
9. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี 500 บาท
2. หนังสือรับรอง รายการละ 40 บาท
3. รับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียน หน้าละ 50 บาท

สถานที่จดทะเบียนยื่นคำขอจดทะเบียน ณ หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ตามที่สำนักงานแห่งใหญ่ของห้างหุ้นส่วนก่อนเลิกตั้งอยู่ ดังนี้
1. ห้างหุ้นส่วนที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สี่พระยา ศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค) และแจ้งวัฒนะ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา))
**ดูรายละเอียดที่ตั้ง**
2. ห้างหุ้นส่วนที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในจังหวัดที่ห้างหุ้นส่วนนั้นมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
นอกจากนี้สามารถ ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ที่มา:DBD

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้