ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคู่ค้า

       เพื่อให้ บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด (“บริษัท”) สามารถดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญาซื้อขายหรือว่าจ้างท่านในฐานะคู่ค้าของบริษัท (“ท่าน”) ได้ กรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลคู่ค้าฉบับนี้อย่างละเอียด ก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลการเสนอราคาและข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านให้แก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทรับประกันจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างบริษัทและคู่ค้า บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง ตามข้อมูลในใบเสนอราคา การสนทนาหรือการสัมภาษณ์ หรืออาจได้รับจากบุคคลอื่นที่อาจให้คำแนะนำท่านให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลในกระบวนการดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูล ดังต่อไปนี้

1. ชื่อนามสกุล ข้อมูลบัตรประจำประชาชนของท่านซึ่งเป็นท่านในฐานะคู่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้รับมอบอำนาจ หรือตัวแทนของท่านในฐานะเป็นคู่ค้าที่เป็นนิติบุคคล (“ตัวแทน”) รวมถึงข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และอาจรวมถึงเอกสารแสดงตัวตนของท่าน หรือของตัวแทนของท่าน

2. ข้อมูลอื่นที่ท่านอาจนำส่งหรือเปิดเผยให้แก่บริษัทระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างและการทำสัญญาระหว่างกัน รวมถึงข้อมูลประวัติการทำงาน และแบบประเมินความสามารถและการวัดผลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นซึ่งท่านอาจนำส่งหรือเปิดเผยให้แก่บริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ที่คู่ค้าอาจต้องดำเนินการภายใต้กรอบสัญญาที่มีการลงนามระหว่างบริษัทและคู่ค้า

3. ข้อมูลการชำระเงินกรณีท่านเป็นคู่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา อาทิเช่น บัญชีธนาคาร หนังสือรับรองบัญชีเงิน ประวัติการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ โดยคู่ค้ารายนั้น

วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคู่ค้า เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. การตรวจสอบยืนยันตัวตน ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านนำส่งให้แก่บริษัท การประเมินความเหมาะสมของท่านในงานที่บริษัทต้องการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการติดต่อประสานงานกับท่านระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการจัดทำสัญญา และแม้เป็นกรณีที่ท่านไม่ได้รับการคัดเลือก บริษัทสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ต่อเนื่องเพื่อการติดตามตรวจสอบ และอาจติดต่อกลับไปหากมีงานที่ตรงกับคุณสมบัติในอนาคต เป็นระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน นับจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

2. การปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของบริษัทภายใต้สัญญาที่ลงนามระหว่างท่านกับบริษัท โดยเฉพาะการประเมินผลงานและประสิทธิภาพในการทำงานของคู่ค้าเพื่อการคำนวณค่าตอบแทน รวมถึงการปฏิบัติบังคับสิทธิและหน้าที่อื่น ภายใต้สัญญาที่มีการลงนามระหว่างกัน

3. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทโดยเฉพาะการทำบัญชีและชำระภาษี ในกรณีของคู่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา

4. การคุ้มครองสิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท กรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทและท่าน และเพื่อการตรวจสอบภายในของบริษัท

ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ดังกล่าว บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัทอาจมีกับท่านในฐานะคู่ค้าแต่ละราย นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการปกป้องสิทธิของบริษัทภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง บริษัทสงวนสิทธิที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านเป็นระยะเวลาอายุความที่เหมาะสมในการเรียกร้องสิทธิระหว่างบริษัทและท่าน และกรณีบริษัทมีความจำเป็นตามกฎหมาย ต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าไว้ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่จำเป็น บริษัทอาจต้องเปิดเผยและ/หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคล ภายนอก ได้แก่ (1) ลูกค้า หรือคู่ค้าอื่นของบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้บริการโดยบริษัทให้แก่ลูกค้าหรือคู่ค้าดังกล่าวนั้น (2) ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทให้ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการดังกล่าวเท่าที่จำเป็น ภายใต้กรอบข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทและบุคคลภายนอกดังกล่าวเท่านั้น และ (3) หน่วยงานราชการ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย คำพิพากษา หรือตามคำสั่งของหน่วยงานราชการให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยบริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่เท่านั้น

สิทธิเจ้าของข้อมูล บริษัทเคารพสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอใช้สิทธิภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ สิทธิเพิกถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือสิทธิในการร้องเรียนกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้