บริการด้านจดทะเบียน
1. รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จำกัด
2. รับจดทะเบียน จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
3. รับจดทะเบียน จัดตั้งคณะบุคคล
4. รับจดทะเบียน พาณิชย์ ร้านค้า ต่าง ๆ
5. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
- เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
- ย้ายที่ตั้งสำนักงาน บริษัท ห้างฯ
- จดทะเบียนลดทุน
- จดทะเบียนเพิ่มทุน
- จดทะเบียน เพิ่ม ลด สาขา
- จดทะเบียน เพิ่ม ลด กรรมการ
- จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น
6. จดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี
7. ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคณะบุคคล ,นิติบุคคล
8. จดทะเบียนเข้า ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ
9. จดทะเบียน แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร
10. รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม ฯลฯ
11. บริการขอใบอนุญาตสุราและบุหรี่
12. บริการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า , สิทธิบัตร
13. ขอใบอนุญาตกับส่วนราชการต่าง ๆ
Powered by MakeWebEasy.com