ตรวจสอบบัญชี และวิเคราะห์งบการเงิน

บริษัท ฯ จะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  โดยยึดหลักการวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า  งบการเงินแสดงข้อมูลที่ไม่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ การตรวจสอบโดยบริษัทรวมไปถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ  ทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม นอกเหนือจากรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ฯ จะจัดทำหนังสือรายงานให้ท่านทราบถึงข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบควบคุมภายใน
(ถ้ามี)

ดูแลทีมงานสอบบัญชีโดย
ดร. ไพรัช  พรพันธ์เดชวิทยา

การศึกษา
•  ปริญญาเอก สาขาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
•  บธ.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
•  บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์
• กรรมการผู้จัดการบริษัท รัชพรออดิตติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนซ์ จำกัด
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountings : C.P.A .)
• ผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ( TAX  AUDITOR : T.A. )
• ติวเตอร์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ( C.P.A. ) และ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร  (T.A.)  สถาบัน Professional C.P.A. & T.A.
• อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรังสิต
• อาจารย์พิเศษและอาจารย์ประจำ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• อาจารย์พิเศษ สถาบันราชภัฏ (โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักบริหาร)
• อาจารย์พิเศษ สถาบันราชภัฏ
• อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
• ติวเตอร์นักศึกษาปริญญาโท M.B.A  สอบประมวลความรู้
• ติวเตอร์นักศึกษาปริญญาโท M.B.A.
• นักบัญชี 6   ตำแหน่งที่ปรึกษารองผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (CFO)    องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
• Krung Thai Bank CO.,LTD. - พนักงานบัญชี
• Thai Celadon CO.LTD. And Celadon Marketing CO.,LTD - สมุห์บัญชี
• L.B.S. Laboratory Partnership Limited – พนักงานบัญชี
• WORLD COMMERCIAL & SERVICES CO.,LTD – พนักงานบัญชี

วิทยากรรับเชิญ
• วิทยากรโครงการอบรมกฎหมายภาษีอากรและโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• วิทยากรโครงการอบรมกฎหมายภาษีอากรและโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก
• วิทยากรการเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• วิทยากรการเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• วิทยากรปัญหาและแนวทางแก้ไขภาษีเงินได้นิติบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• วิทยากร พัฒนาหมู่บ้านชนบท
• วิทยากร สถาบันฝีมือแรงงาน กรมแรงงาน

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 โทรศัพท์ : 02-9496215-8, 084-2365142
 แฟกซ์ : 02-9496629, 02-9452838
 อีเมล : rpacc.inhouse@gmail.com     

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้