Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
      กฎหมายภาษีเบื้องต้น
      กฎหมายภาษีเงินได้
      กฎหมายภาษีมูลค้าเพิ่ม
      กฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ
      กฎหมายภาษีอากรแสตมป์
      พระราชกฤษฎีกา
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      มาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการศึกษา
      จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
      แสดงรายการย่อใบงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,035
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,134,938
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 มกราคม 2565
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
 รับสอบบัญชี
การตรวจสอบบัญชี
     
 บริษัท ฯ จะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  โดยยึดหลักการวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า  งบการเงินแสดงข้อมูลที่ไม่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ การตรวจสอบโดยบริษัทรวมไปถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ  ทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม นอกเหนือจากรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต บริษัท ฯ จะจัดทำหนังสือรายงานให้ท่านทราบถึงข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบควบคุมภายใน
(ถ้ามี)
         บริษัท ฯ ขอเรียนว่า  ในงานด้านการตรวจสอบ  บริษัท ฯ มีทีมงานตรวจสอบที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม  และมีการควบคุมกำกับดูแลการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 
ดูแลทีมงานสอบบัญชีโดย
ดร. ไพรัช  พรพันธ์เดชวิทยา

การศึกษา
•  ปริญญาเอก สาขาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
•  บธ.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
•  บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์
• กรรมการผู้จัดการบริษัท รัชพรออดิตติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนซ์ จำกัด
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountings : C.P.A .)
• ผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ( TAX  AUDITOR : T.A. )
• ติวเตอร์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ( C.P.A. ) และ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร  (T.A.)  สถาบัน Professional C.P.A. & T.A.
• อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรังสิต
• อาจารย์พิเศษและอาจารย์ประจำ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• อาจารย์พิเศษ สถาบันราชภัฏ (โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักบริหาร)
• อาจารย์พิเศษ สถาบันราชภัฏ
• อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
• ติวเตอร์นักศึกษาปริญญาโท M.B.A  สอบประมวลความรู้
• ติวเตอร์นักศึกษาปริญญาโท M.B.A.
• นักบัญชี 6   ตำแหน่งที่ปรึกษารองผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (CFO)    องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
• Krung Thai Bank CO.,LTD. - พนักงานบัญชี
• Thai Celadon CO.LTD. And Celadon Marketing CO.,LTD - สมุห์บัญชี
• L.B.S. Laboratory Partnership Limited – พนักงานบัญชี
• WORLD COMMERCIAL & SERVICES CO.,LTD – พนักงานบัญชี

วิทยากรรับเชิญ
• วิทยากรโครงการอบรมกฎหมายภาษีอากรและโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• วิทยากรโครงการอบรมกฎหมายภาษีอากรและโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก
• วิทยากรการเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• วิทยากรการเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• วิทยากรปัญหาและแนวทางแก้ไขภาษีเงินได้นิติบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• วิทยากร พัฒนาหมู่บ้านชนบท
• วิทยากร สถาบันฝีมือแรงงาน กรมแรงงาน
 

 

 
 
 
 
 
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์.02-949-6215-8
FAX. 02-9452838,02-9496629
E-mail : rpaccountancy@gmail.com, rpacc2009@hotmail.com    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY