Thai | English
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผนภาษีอากร
    บริการ Tax Agent
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 327
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,847,166
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 มกราคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             


ประกาศ


ครม.ไฟเขียว ต่ออายุลดเงินสมทบประกันสังคมอีก 3 เดือน ถึง 31 มี.ค.64 บรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่
เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 800 บ./เดือน เริ่ม 1 ม.ค.64  ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 3 เดือน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่
โดยมีผลตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 มี.ค.64

สำหรับการปรับลดประกอบด้วย 
1.ลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จากเดิม 5% ลดเหลือ 3%
สำหรับฝ่ายรัฐบาลส่งเงินสมทบอัตราเดิม คือ 2.75% ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จากเดิมเดือนละ 432 บาท เหลือเดือนละ 278 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน

2.ตั้งแต่วันที่ 1ม.ค.-31 มี.ค. 64 ให้รัฐบาล นายจ้างและผู้ประกันตน ตามมาตรา 33
ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีคลอดบุตร ฝ่ายละ 1.05% โดยการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร
และกรณีชราภาพ ในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน ฝ่ายละ 1.85% และรัฐบาลปรับเป็น 1.45%
ส่วนการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน ฝ่ายละ 0.1% และรัฐบาลปรับเป็น 0.25%


 
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท รัชพร การบัญชีภาษีอากรและกฏหมาย จำกัด

Tel: 02-949-6215-8  Fax: 02-949-6629
www.rpacc.co.th
Email: rpacc.inhouse@gmail.com


  บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด เป็นสำนักงานยุคใหม่ที่มีการปรับรูปแบบ การบริหารจากเดิม ที่เป็นเพียง  
สำนักงานรัชพรการบัญชี” และ “คณะบุคคลรัชพรการบัญชีและภาษีอากร”  ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539  
มาจนถึงปัจจุบันเป็นธุรกิจให้บริการ มีพนักงานที่อยู่ในองค์กร จำนวนกว่า 30  คน ซึ่งไม่นับรวมทีมงานผู้ตรวจสอบบัญชี
ซึ่งเป็นระบบงานแบบ Supply Chain และมีจำนวนลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบมีมากกว่าร้อยรายเกียรติบัตรของบริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด1.1 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน    เลขที่ มอก.   9001-2552 (ISO 9001 : 2015)
สำหรับขอบข่าย : การให้บริการบัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี และการให้คำปรึกษาด้านภาษี
โดย : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
         Management System Certification Institute (Thailand), Foundation for Industrial Development
ออกให้ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

1.2 ได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบัน ISO ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในปี 2551
1.3  เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนของกรมสรรพากร (Tax Agent) ในปี 2547 - ปัจจุบัน (ได้รับใบต่ออนุญาตเป็นครั้งที่ 7)1.4  เป็นสำนักงานบัญชีต้นแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ใน ปี 2546
 

วิสัยทัศน์
         "เป็นบริษัทชั้นนำด้านการบัญชีและภาษีอากรในระดับภูมิภาค
 

   พันธกิจ

         "- สร้างผลงานอย่างมีคุณภาพสำหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยการจัดทำและให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากรและกฎหมาย
          - บริหารงานอย่างมืออาชีพโดยทีมงานที่มีประสบการณ์บนพื้นฐานหลักธรรมมาภิบาล
          - พัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ"

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๙๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
[23 มิถุนายน 2563 14:28 น.]จำนวนผู้เข้าชม 196 คนอ่านรายละเอียด...
ชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
[23 สิงหาคม 2562 09:01 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1039 คน

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
 
ฉบับที่085/2562
วันที่ 20 สิงหาคม 2562


อ่านรายละเอียด...
พระราชบัญญัติ ฉบับที่48 พ.ศ.2562
[9 เมษายน 2562 16:07 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3737 คน

เล่มที่๑๓๖ ตอนที่๓๔ ก
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕ ๖ ๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

อ่านรายละเอียด...
สรรพากรเปิดให้ SMEs เสียภาษีย้อนหลัง ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เริ่มลงทะเบียน 1 เมษายน 2562
[5 เมษายน 2562 18:04 น.]จำนวนผู้เข้าชม 950 คน

เลขที่ข่าว ปชส. 29/2562
วันที่แถลงข่าว 27 มีนาคม 2562
เรื่อง สรรพากรเปิดให้ SMEs เสียภาษีย้อนหลัง ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เริ่มลงทะเบียน 1 เมษายน 2562 
      

อ่านรายละเอียด...
View All
   กิจกรรมการรำถวายและจับฉลากของรางวัล ครบรอบ 19 ปี บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด 
ในวันที่ 9 มกราคม ของทุกปี 

ดร.อิสริยา พรหมสงฆ์ สมาชิกสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ ร่วมมอบ กระเช้าดอกไม้แก่นายกสภาวิชาชีพบัญชีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 แก่ นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี และร่วมพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการยกระดับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับด้านบัญชีให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาธรรมชาติ ปีที่2  
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) วันที่ 17 ธันวาคม 2563

      สิบเนื่องจากทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อรักษาป่าชายเลนและเพื่อป้องกันชายทะเลที่จะทรุดตัว และเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำต่างๆ เป็นการให้ชีวิตทั้งพืชและสัตว์น้ำ และเป็นการทำบุญคล้ายวันเกิดผู้บริหารของบริษัท และให้พนักงาน มีกิจกรรมร่วมกัน มีความรัก ความสามัคคี และช่วยเหลือให้การทำงานเป็นทีม มีเป้าหมายเดียวกันได้สำเร็จ จึงให้มีกิจกรรมในวันนี้สำหรับทุกๆปี  ซึ่งปีนี้เป็นปีที่2 ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และทุกปีต่อๆไป เพื่อให้มีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นไป
จากที่ผ่านมา ได้ทำบุญที่วัด และเลี้ยงอาหารที่บ้านเด็กกำพร้า และสถานที่ต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง
และถือเป็นวันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับบริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด ทุกปีค่ะ

      ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงาน “ลูกค้าสัมพันธ์” ประจำปี 2563  ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ทางบจก.รัชพรฯ ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุก ๆ ท่าน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานกับเรา  ขอขอบคุณ วิทยากร สำหรับความรู้และการบรรยายของท่าน ข้อแนะนำต่างๆ เราจะได้นำไปปรับใช้ ขอขอบคุณผู้มีอุปการะและทีมงานทุกท่าน ที่ทำให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงลงไปได้
      หากมีความผิดพลาดตรงไหนประการใด เราขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และเราจะขอนำคำติชมที่ได้รับมาไปปรับปรุงให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไปค่ะ

RPACC TRIP สุราษฎร์🌴
(เดินทางโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์)
ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี  2563 ระหว่างวันที่  26 – 28  กันยายน  2563 ณ บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด (สาขาสุราษฎร์ธานี)  เพื่อเยี่ยมชมบริษัทฯ สาขาสุราษฎร์ธานี  เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สมัครสมานร่วมกัน เรียนรู้ในการทำกิจกรรมร่วมกัน นอกจากการทำงาน และเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของคนต่างถิ่น

วันที่ 9 กันยายน 2563 บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมายจำกัด   เข้ารับรางวัล โครงการประกวดแข่งขันสหกิจดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทที่ 14 สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ดำเนินการสหกิจดีเด่น  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยใน 6 ปีที่ผ่านมา สำนักงานมีความ มุ่งมั่น ตั้งใจและสนับสนุนสหกิจศึกษา.อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะฝึกนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง เมื่อนักศึกษาจบการฝึกงานแล้ว จะได้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคมต่อไป

บริษัm รัชพรฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนiร่วมทำให้สำนักงานได้รางวัลในครั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจที่จะมุ่งมั่นต่อไป

ดร.อิสริยา พรหมสงฆ์ อุปนายก สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ (ACTAP) เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ถือเป็นวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในปีนี้ได้เวียนบรรจบครบรอบ 15 ปี สภาวิชาชีพบัญชีจึงจัดพิธีทำบุญขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) โดยดร.อิสริยา  พรหมสงฆ์ อุปนายกสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ เข้าร่วมสักการะศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย ประจำอาคารสภาวิชาชีพบัญชี ต่อเนื่องด้วยพิธีทางศาสนา โดยพระภิกษุสงฆ์ยังได้ประพรมน้ำมนต์แก่ทุกท่านที่เข้าร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคล การทำบุญคล้ายวันครบรอบวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชีในปีนี้นำมาซึ่งความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

ข่าวจาก  :  สภาวิชาชีพบัญชี
ที่มา :  บริษัท รัชพร การบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จํากัด

กิจกรรม ACTAP
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ SPU ร่วมกับ 4 สมาคม และ 17 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
#ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนเพื่อการศึกษา

กิจกรรม ACTAP
ขอขอบคุณSPU และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการตอบปัญหาด้านการบัญชี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วย ACTAP รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

นักวิ่งของ รัชพร การบัญชีฯ
ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายนนี้ ณ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี🏃

#รวมพลคนบัญชี
#buncheerun2019


ด้วย กองกำกับบัญชีธุรกิจ ได้กำหนดจัดอบรมโครงการ "สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)" ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จึงได้เรียนเชิญ ดร.อิสริยา พรหมสงฆ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง(Simulation) : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป" ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น.


Guest Speaker

ขอบคุณ ดร.อิสริยา พรหมสงฆ์ ที่ได้มอบความรู้น้องๆ ในเรื่องหัวข้อบรรยาย "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีธุรกิจโรงแรม"

ณ ที่วิทยาลัยดุสิตธานี วันพุธ 20 พฤศจิกายน เวลา 14:00 - 17:00

วันที่ 27 พฤศจิกายน2562
สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ. เป็นเจ้าภาพ จัดงานสานสัมพันธ์ 4 สมาคมครั้งที่ 3 ปี2562
โดย ดร.อิสริยา พรหมสงฆ์ คณะกรรมการสมาคม ได้เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค.

#ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง #ก้าวทันเทคโนโลยี #ก้าวทันบัญชีภาษี

 


โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาธรรมชาติ
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)
วันที่ 17 ธันวาคม 2562
ภาพกิจกรรม (ช่วงเช้า)  งานทำบุญเลี้ยงพระ ในวันที่ 9 มกราคม ของทุกปี โดยปี 2563 นี้ บริษัทฯครบรอบ 18 ปี
ภาพกิจกรรม (ช่วงบ่าย) กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ จับฉลากของขวัญ
ในวันที่ 9 มกราคม ของทุกปี โดยปี 2563 นี้ บริษัทฯครบรอบ 18 ปี

ด้วย กองกำกับบัญชีธุรกิจ ได้กำหนดจัดอบรมโครงการ "สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)" ระหว่างวันที่ 9-10 และวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร

จึงได้เรียนเชิญ ดร.อิสริยา เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง(Simulation) : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป" ในวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

 Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY