Thai | English
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผนภาษีอากร
    บริการ Tax Agent
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 572
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,539,539
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 ตุลาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
 

ทีมงาน บริษัท รัชพร การบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด

สัมนาประจำ ปี2562 
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท รัชพร การบัญชีภาษีอากรและกฏหมาย จำกัด

Tel: 02-949-6215-8  Fax: 02-949-6629
www.rpacc.co.th
Email: rpacc.inhouse@gmail.com

 
   

     บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด เป็นสำนักงานยุคใหม่ที่มีการปรับรูปแบบ การบริหารจากเดิม ที่เป็นเพียง  “สำนักงานรัชพรการบัญชี” และ “คณะบุคคลรัชพรการบัญชีและภาษีอากร”  ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539  มาจนถึงปัจจุบันเป็นธุรกิจให้บริการ มีพนักงานที่อยู่ในองค์กร จำนวนกว่า 30  คน ซึ่งไม่นับรวมทีมงานผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งเป็นระบบงานแบบ Supply Chain และมีจำนวนลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบมีมากกว่าร้อยราย

เกียรติบัตรของบริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด   1.1 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน 
         เลขที่ มอก.   9001-2552 (ISO 9001 : 2015)
สำหรับขอบข่าย : การให้บริการบัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี 
                        และการให้คำปรึกษาด้านภาษี
โดย : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
         อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
         Management System Certification Institute (Thailand), Foundation for Industrial Development
ออกให้ ณ วันที่ 14  มกราคม  2554
   1.2 ได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบัน ISO ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในปี 2551
 1.3  เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนของกรมสรรพากร (Tax Agent) ในปี 2547 - ปัจจุบัน (ได้รับใบต่ออนุญาตเป็นครั้งที่ 7)
 1.4  เป็นสำนักงานบัญชีต้นแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ใน ปี 2546   วิสัยทัศน์
         "เป็นบริษัทชั้นนำด้านการบัญชีและภาษีอากรในระดับภูมิภาค
 

   พันธกิจ

         "- สร้างผลงานอย่างมีคุณภาพสำหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยการจัดทำและให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากรและกฎหมาย
          - บริหารงานอย่างมืออาชีพโดยทีมงานที่มีประสบการณ์บนพื้นฐานหลักธรรมมาภิบาล
          - พัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ"

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
[23 สิงหาคม 2562 09:01 น.]จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
 
ฉบับที่085/2562
วันที่ 20 สิงหาคม 2562


อ่านรายละเอียด...
พระราชบัญญัติ ฉบับที่48 พ.ศ.2562
[9 เมษายน 2562 16:07 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1455 คน

เล่มที่๑๓๖ ตอนที่๓๔ ก
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕ ๖ ๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

อ่านรายละเอียด...
สรรพากรเปิดให้ SMEs เสียภาษีย้อนหลัง ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เริ่มลงทะเบียน 1 เมษายน 2562
[5 เมษายน 2562 18:04 น.]จำนวนผู้เข้าชม 358 คน

เลขที่ข่าว ปชส. 29/2562
วันที่แถลงข่าว 27 มีนาคม 2562
เรื่อง สรรพากรเปิดให้ SMEs เสียภาษีย้อนหลัง ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เริ่มลงทะเบียน 1 เมษายน 2562 
      

อ่านรายละเอียด...
กรมสรรพากรแนะผู้ประกอบการทำบัญชีชุดเดียว รองรับการทำธุรกรรมการเงินปี 2562
[26 กันยายน 2561 15:17 น.]จำนวนผู้เข้าชม 840 คน

เลขที่ข่าว ปชส. 45/2561
วันที่แถลงข่าว 21 กันยายน 2561
เรื่อง กรมสรรพากรแนะผู้ประกอบการทำบัญชีชุดเดียว
รองรับการทางธุรกรรมการเงินปี 2562 .

อ่านรายละเอียด...
View All
   
 

กิจกรรมเพื่อสังคม
                ด้วยบริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากร
และกฎหมาย จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของการศึกษาเรียนรู้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้นักศึกษา กศน. บางเขน ชุมชนพัชรัฐ มีความ
รู้ความเข้าใจในการทำบัญชีครัวเรือน หัวข้อ
“การฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการในลักษณะสถาน
การณ์จำลอง (Simulation) : การทำบัญชีครัว
เรือน” ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน  2561 เวลา
12.00-15.00 น. ณ ชุมชนพัชรัฐ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
 

การตรวจประเมินประจำปี 2561
       ขอบคุณคุณวันชัย หัวหน้าผู้ตรวจ
ประเมินอาวุโส สถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ และทีมงาน Rpacc
ผลการตรวจ ไม่พบข้อบกพร่อง
​ 
 


งานลูกค้าสัมพันธ์ประจำปี 2561

                ด้วยบริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากร
และกฎหมาย จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของลูกค้า  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสำนักงานกับผู้ประกอบการให้มีความรู้ความ
เข้าใจ
ในการทำบัญชีชุดเดียวและกฎหมายใหม่
ในวันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน  2561 เวลา
08.30-15.30 น. ณ บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากร
และกฎหมาย จำกัด 


 
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562 
         
       
กิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถด้านบริหาร
และทักษะของบุคลากรทุกคน 
จากระดับพื้นฐานสู่ระดับ
ที่มีความสามารถในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

#มั่นคง #มั่งคั่ง #ยั่งยืน ✌🏻✌🏻


     
      ดร.อิสริยา พรหมสงฆ์ อุปนายก สมาคมสำนักงาน
บัญชีคุณภาพ (ACTAP) เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความเห็น : มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
(TFRS For NPAEs) กับสภาวิชาชีพบัญชีฯและผู้แทน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับวิชาชีพบัญชี
ให้ก้าวหน้าต่อไป 

( ข่าวจาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชุปภัมภ์
วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562 ) 


Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY