Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
      กฎหมายภาษีเบื้องต้น
      กฎหมายภาษีเงินได้
      กฎหมายภาษีมูลค้าเพิ่ม
      กฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ
      กฎหมายภาษีอากรแสตมป์
      พระราชกฤษฎีกา
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      มาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการศึกษา
      จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
      แสดงรายการย่อใบงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,026
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,134,929
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 มกราคม 2565
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
 บริการของเรา

 
                          บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านบัญชีอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้ พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด  ในกรณีที่เป็นลูกค้าต่างประเทศ บริษัทฯมีเครือข่ายที่เป็นพันธมิตรกับสำนักงานบัญชีต่างประเทศ 
                             - บริการจัดทำบัญชีตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543                                       
                             - บริการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน                       
                             - บริการจัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม                 
                             - บริการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน                    
                             - บริการตรวจสอบปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)    
                             - รับจดทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลงกรรมการ ย้าย เลิกสถานประกอบการและชำระบัญชี                
                             - รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนพาณิชย์ทุกประเภท และจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                             - รับวางรูปแบบระบบบัญชี วางแผนภาษีอากร ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
                             - รับปรึกษาปัญหาต่างๆ ทางด้านบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย รวมทั้ง Work Permit และ Visa สำหรับชาวต่างชาติ
                             - บริการสอนการทำบัญชี การจัดเก็บเอกสาร หลักสูตรการปิดงบการเงิน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป พร้อมกรณีตัวอย่างทางปฏิบัติ หรือ Workshop (มอบวุฒิบัตร)
                             - บริการวางระบบบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
                             - บริการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์
                             - Out Source ด้านบัญชีและภาษีอากร
                             - รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม
บริษัทรัชพรการบัญชีฯได้จัดทำจรรยาบรรณขึ้นมีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ ในเรื่องดังต่อไปนี้
         1. ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
             - เช่น พนักงานปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม ตรงไปตรงมา ปราศจากความลำเอียงและอคติ คงไว้ซึ่งความเป็นกลางในการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน
             - ไม่ทำการโดยการทุจริต ปลอมแปลง แก้ไข ข้อมูลหรือการทำลายเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ผิดไปจากความเป็นจริง
         2. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
             - พนักงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจใจในมาตรฐานทางวิชาชีพและต้องปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร และต้องมีการควบคุมคุณภาพงานในการให้บริการ
         3. การรักษาความลับ
             - พนักงานจะไม่เปิดเผยข้อมูล ที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความลับ ของลูกค้า และสำนักงาน ซึ่งได้มาจากความสัมพันธ์ทางวิชาชีพ หรือทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอื่น     
         4. ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ พนักงานจะไม่ปฏิบัติให้เสื่อมเสียซึ่งเกียรศักดิ์แห่งวิชาชีพในด้านการจัดทำบัญชี ไม่ละทิ้งการปฏิบัติงาน โดยไม่มีเหตุอันควร
         5. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคล หรือนิติบุคคลที่บริษัทรัชพรฯฏิบัติหน้าที่ให้ พนักงานต้องใช้เวลา และทรัพย์สินขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่
นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือบุคลที่สามทั้งทางตรงและทางอ้อม
         6. ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไป ไม่แย้งงาน และไม่ปฏิบัติงานเกินกว่าที่ได้รับมอบหมาย ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ


 

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์.
02-949-6215-8
FAX.02-9496629
E-mail : 
rpacc.inhouse@gmail.com

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY