Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
      กฎหมายภาษีเบื้องต้น
      กฎหมายภาษีเงินได้
      กฎหมายภาษีมูลค้าเพิ่ม
      กฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ
      กฎหมายภาษีอากรแสตมป์
      พระราชกฤษฎีกา
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      มาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการศึกษา
      จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
      แสดงรายการย่อใบงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 623
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,070,941
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
16 ตุลาคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
 บริการด้านบัญชีและภาษีอากร


 
              การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน นิติบุคคลประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจดทะเบียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ มีหน้าที่จัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการจัดทำ
บัญชีและงบการเงินนี้ จะทำให้กิจการทราบผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินและความมั่นคงของกิจการ โดยข้อมูลในงบการเงินจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการตัดสินใจ ทำให้กิจการทราบจำนวนต้นทุนและค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจที่สำคัญของผู้ใช้งบการเงินซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย(Stakeholder) ของกิจการ บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด มีความยินดีที่จะให้บริการท่านดังนี้
                  1. บริการจัดทำบัญชีตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ.2543
                  2. บริการจัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
                  3. บริการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
                  4. บริการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
                  5. บริการงานตรวจสอบภายใน
                  6. บริการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์
                  7. บริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม (BOI)
                  8. บริการวางระบบบัญชีเพื่อการตัดสินใจ (Accounting Information Systems)
                  9. บริการสอนการทำบัญชี การจัดเก็บเอกสาร หลักสูตรการปิดงบการเงินด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป พร้อมกรณีตัวอย่างในทางปฏิบัติ หรือ Workshop (มอบวุฒิบัตร)


การตรวจสอบบัญชี
               บริษัท ฯ จะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยยึดหลักการวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ไม่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำคัญ การตรวจสอบโดยบริษัทรวมไปถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่
นำเสนอในงบการเงินโดยรวม นอกเหนือจากรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ฯ จะจัดทำหนังสือรายงานให้ท่านทราบถึงข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบควบคุมภายใน (ถ้ามี)

                บริษัท ฯ ขอเรียนว่า ในงานด้านการตรวจสอบ บริษัท ฯ มีทีมงานตรวจสอบที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม และมีการควบคุมกำกับดูแลการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ดูแลทีมงานสอบบัญชีโดย
อ.ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา


ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


โทรศัพท์ : 02-949-6215
แฟกซ์ : 02-949-6629
อีเมลล์ : rpacc.inhouse@gmail.com
 

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY