www.rpacc.co.th, ทำบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, วางระบบบัญชี,outsource,ปรึกษาบัญชี
Thai | English
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผนภาษีอากร
    บริการ Tax Agent
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 455
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 765,731
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 พฤศจิกายน 2558
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30           
             
  ข่าวสาร
การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา ๔๘ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร
[2 กรกฎาคม 2552 09:18 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3645 คน

คำชี้แจงกรมสรรพากร

เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา ๔๘ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร
 ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘๐) พ.ศ. ๒๕๕๒ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับภาษีที่ต้องเสียตามมาตรา ๔๘ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้มีภาษีที่ต้องเสียทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทในปีภาษีนั้น แต่ผู้มีเงินได้ยังคงมีหน้าที่ในการคำนวณและเสียภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๘ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป เพื่อให้การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครั้งนี้เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป กรมสรรพากรจึงขอชี้แจงในสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
  ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘) แห่งประมวลรัษฎากร ตั้งแต่ ๖๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป นอกจากจะต้องคำนวณภาษีตามมาตรา ๔๘ (๑) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว (เงินได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คูณด้วยอัตราภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้) ผู้มีเงินได้จะต้องคำนวณภาษีตามมาตรา ๔๘ (๒) แห่งประมวลรัษฎากรด้วย โดยนำเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘) แห่งประมวลรัษฎากรดังกล่าว คูณด้วยอัตราภาษีร้อยละ ๐.๕ หากมีจำนวนภาษีที่ต้องเสียมากกว่าจำนวนภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา ๔๘ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ผู้มีเงินได้ดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับภาษีที่ต้องเสียตามมาตรา ๔๘ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ยังคงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามจำนวนที่คำนวณได้ตามมาตรา ๔๘ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร

ที่มา  : กรมสรรพากร
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ข่าวจาก :  สำนักงานบัญชี  บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด


ข่าวสาร
- ตารางสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ บุคคลธรรมดาที่มิใช่เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยและ ภาษีที่หักไว้จากเงินที่จ่ายให้แก่บริษัทต่างประเทศ [2 กรกฎาคม 2552 09:18 น.]
- มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล [2 กรกฎาคม 2552 09:18 น.]
- สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ Update รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน/เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน [2 กรกฎาคม 2552 09:18 น.]
- สำนักงานประกันสังคมแจ้งแนวปฏิบัติผู้ประกันตนกรณีว่างงานหรือออกจากงาน [2 กรกฎาคม 2552 09:18 น.]
- แจงให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เจ็บจากงานก็ไม่ต้องกังวล [2 กรกฎาคม 2552 09:18 น.]
- แนวปฏิบัติตามประมวลรัษฏากรเกี่ยวกับภาระภาษีการขนส่งระหว่างประเทศ [2 กรกฎาคม 2552 09:18 น.]
- แจ้งอัตราเงินสมทบปี 57 นายจ้าง และผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมฝ่ายละ 5 % [2 กรกฎาคม 2552 09:18 น.]
- กรมสรรพากรขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต ถึง 31 ม.ค. 2558 [2 กรกฎาคม 2552 09:18 น.]
- สารพัดเทคนิค กลโกงคืน "แวต" [2 กรกฎาคม 2552 09:18 น.]
- สรรพากรย้ำเตือนให้เสียภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.94 ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2556 [2 กรกฎาคม 2552 09:18 น.]
ดูทั้งหมดCopyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.

Engine by MAKEWEBEASY