Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
      กฎหมายภาษีเบื้องต้น
      กฎหมายภาษีเงินได้
      กฎหมายภาษีมูลค้าเพิ่ม
      กฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ
      กฎหมายภาษีอากรแสตมป์
      พระราชกฤษฎีกา
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      มาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการศึกษา
      จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
      แสดงรายการย่อใบงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 635
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,070,953
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
16 ตุลาคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
  Tips&Law
กรมสรรพากรเปิดรับสมัครตัวแทนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง
[26 กันยายน 2561 15:16 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1189 คน
นางแพตริเซีย มงคลวนิช ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ขณะนี้กรมสรรพากรได้เปิดให้ภาคเอกชนที่เป็น บริษัท ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย สมัครเป็นตัวแทนในการด าเนินการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ในเมือง โดยเปิดรับสมัครเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 - 17 กันยายน 2561 ซึ่งการเป็นตัวแทนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ นักท่องเที่ยวในเมืองครั้งนี้จะช่วยเพิ่มทางเลือกให้นักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนขายสินค้า ให้แก่นักท่องเที่ยว (ร้านค้า VAT Refund For Tourists) สามารถขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจากตัวแทนดังกล่าว ไว้ใช้สอยต่อได้อีกตั้งแต่อยู่ในเมือง นักท่องเที่ยวจึงสามารถน าเงินไปซื้อสินค้าได้รวดเร็วขึ้น ช่วยให้ผู้ประกอบการ ขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนให้ ประเทศไทยเป็นสวรรค์แห่งการชอปปิ้งอีกทางหนึ่ง” ส าหรับภาคเอกชนที่สนใจสมัครเป็นตัวแทนในการด าเนินการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ในเมือง โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 2. มีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว ตั้งแต่ยี่สิบห้าล้านบาทขึ้นไป 3. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งค านวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร และไม่เคยมีประวัติเป็นผู้ออกหรือใช้ใบก ากับภาษีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 4. มีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการเป็นตัวแทนของผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ในการ ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร ปรากฏอยู่ในข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองนิติบุคคล 5 . มีพื้นที่ในก า รให้บ ริก า รเป็นตั วแทนคืนภ าษีมูลค่ าเพิ่ม ให้แก่ผู้เดินท างออกไป นอกราชอาณาจักร ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6. มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ รวมถึงระบบงานพื้นฐาน ด้านคอมพิวเตอร์ในการให้บริการเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร 7. มีระบบเชื่อมต่อการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรกับเครื่องอ่าน หนังสือเดินทาง และสามารถส่งข้อมูลการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ให้กับ กรมสรรพากรได้ในทันที ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 224 เรื่อง ก าหนด หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียน เพื่อน าออกไปนอกราชอาณาจักร มีสิทธิตั้งตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 5 กันยายน 2561

ส าหรับภาคเอกชนผู้ประสงค์สมัครเป็นตัวแทน ฯ สามารถยื่นแบบค าขออนุมัติให้บริการเป็น ตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรในเมือง ได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 17 กันยายน 2561 ที่กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ชั้น 17 อาคารกรมสรรพากร โดยผู้ที่ได้รับการอนุมัติครั้งนี้ สามารถให้บริการเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแก่นักท่องเที่ยว ฯ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 31 มีนาคม 2562 ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการทดลอง กรมสรรพากรจะได้ประเมินผลน าเสนอ กระทรวงการคลังพิจารณาต่อไป ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ชั้น 17 อาคารกรมสรรพากร โทรศัพท์ 0 2272 8199 และที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news44_2561.pdf
Tips&Law
- พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๙๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ [26 กันยายน 2561 15:16 น.]
- ชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ [26 กันยายน 2561 15:16 น.]
- พระราชบัญญัติ ฉบับที่48 พ.ศ.2562 [26 กันยายน 2561 15:16 น.]
- สรรพากรเปิดให้ SMEs เสียภาษีย้อนหลัง ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เริ่มลงทะเบียน 1 เมษายน 2562 [26 กันยายน 2561 15:16 น.]
- กรมสรรพากรแนะผู้ประกอบการทำบัญชีชุดเดียว รองรับการทำธุรกรรมการเงินปี 2562 [26 กันยายน 2561 15:16 น.]
- กรมสรรพากรเปิดรับสมัครตัวแทนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง [26 กันยายน 2561 15:16 น.]
- กรมสรรพากรเชิญผู้เสียภาษีใช้แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4 อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข แบบใหม่ [26 กันยายน 2561 15:16 น.]
- กรมสรรพากรเปิดสนามทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2561 [26 กันยายน 2561 15:16 น.]
- กรมสรรพากรแจ้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บันทึกข้อมูลลูกจ้างผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิหักรายจ่าย บนระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ ภายใน 30 พฤษภาคม 2561 [26 กันยายน 2561 15:16 น.]
- แผนที่ภาษีอากร [26 กันยายน 2561 15:16 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
Con gioielleria si indica sia l'insieme delle tecniche di lavorazione dei metalli e pietre nobilieconomici earrings per ricavarne ornamenti, che gli oggetti ornamentali realizzati in un metallo prezioso, in cui di norma viene incastonata almeno una pietra preziosa, che gli oggetti della categoria. Per molti secoli metalli come l'oro utilizzati in diverse carature da 21, 18, 12, 9 o anche inferiori, High quality jewelryspesso combinati con pietre preziose, è stato il normale materiale per i gioielli, ma possono essere utilizzati altri materiali come conchiglie e altri materiali vegetali. È uno dei più antichi tipi di manufatti archeologici, con perle di 100.000 anni fatte con conchiglie Nassarius che si ritiene siano i gioielli più antichi conosciuti. Le forme di base dei gioielli variano da unaa certain magical index cosplay cultura all'altra, ma spesso sono estremamente longeve; nelle culture europee le forme più comuni di gioielleria sopra elencate sono persistite fin dall'antichità, mentre altre forme come gli ornamenti per il naso o la caviglia, importanti in altre culture, sono molto meno comuni.
ชื่อ : admindfw   E-mail : a.rothstein@verizon.net    วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 14:59 น.
IP : 220.200.41.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
15000,

15001,
15002,
15003,
15004,
15005,
15006,
15007,
15008,
15009,
15010,

15011,
15012,
15013,
15014,
15015,
15016,
15017,
15018,
15019,
15020,

15021,
15022,
15023,
15024,
15025,
15026,
15027,
15028,
15029,
15030,

15031,
15032,
15033,
15034,
15035,
15036,
15037,
15038,
15039,
15040,

15041,
15042,
15043,
15044,
15045,
15046,
15047,
15048,
15049,
ชื่อ : hoddy   E-mail : hoddyjohan@gmail.com    วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 01:06 น.
IP : 39.52.30.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY